Algemene Voorwaarden

Laatste update: 06-07-2021

Algemene Voorwaarden Vakantiehuis Zevenbeek
Versie Juni 2021

1. Definities

1.1 Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie Vakantiehuis Zevenbeek, gelegen aan de Meijersgaardenweg Z 7b in Haaksbergen.
1.2 De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als huurder.
1.3. Overige gebruiker(s) die al dan niet samen met de huurder in de accommodatie verblijven
worden aangeduid als gasten.
1.4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan
Zevenbeek tegen betaling een accommodatie beschikbaar stelt aan huurder en
waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1.5. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing
naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle
Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
1.6. Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk
overeengekomen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie van Vakantiehuis Zevenbeek waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Een overeenkomst tussen Vakantiehuis Zevenbeek en de huurder komt tot stand op het moment dat Vakantiehuis Zevenbeek een reserveringsbevestiging heeft verzonden.
2.3 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle gasten/bezoekers van de accommodatie van Vakantiehuis Zevenbeek.
2.4 Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
2.6 Vakantiehuis Zevenbeek heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwste versie zal altijd voor akkoord ter beschikking worden gesteld aan de huurder.
2.7 Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Vakantiehuis Zevenbeek zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de gasten zijn gehouden.

3. Informatieverstrekking

3.1 Huurder stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Vakantiehuis Zevenbeek.
3.2 Huurder staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Vakantiehuis Zevenbeek zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3.3 Huurder vrijwaart Vakantiehuis Zevenbeek voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit gestelde.
3.4 Stelt huurder niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en komt de reservering hierdoor in gevaar, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van huurder.

4. Aanbod

4.1 Van eventuele kortingen of aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bestel- en/of reserveringsbevestiging is verzonden.
4.2 Het is niet mogelijk om verschillende kortingen en/of aanbiedingen te combineren.
4.3. Vakantiehuis Zevenbeek is niet verantwoordelijk voor aanbiedingen en/of acties op platformen van derden.
4.4 Vakantiehuis Zevenbeek kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de huurder redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.5 Afbeeldingen van de accommodatie zijn een zo waarheidsgetrouwe afspiegeling van de accommodatie. Aan deze afbeeldingen kunnen echter geen rechten worden geleend. Vakantiehuis Zevenbeek is gerechtigd de inrichting aan te passen indien zij dit nodig acht.
4.6 Het aanbod van Vakantiehuis Zevenbeek kan alleen worden gereserveerd door personen die ouder zijn dan 20 jaar.
Reserveringen door personen jonger dan 20 jaar worden niet in behandeling genomen.

5. Reservering

5.1 Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 2 dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 4 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons
heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Bij gebrek hieraan kan geen beroep op de reservering worden gedaan.
5.2 Tussen huurder en Vakantiehuis Zevenbeek komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Vakantiehuis Zevenbeek de reservering heeft bevestigd en het 50% van het bedrag van de boeking door de huurder is voldaan. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
5.3 Met het voldoen van de huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
5.4. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.
5.5 De overeenkomst wordt aangegaan voor de gereserveerde periode, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6. Tarieven en Betalingen


6.1 De in het aanbod vermelde tarieven zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
6.2 Extra opties die niet bij de reservering zijn inbegrepen zoals aangegeven in het aanbod, kunnen tegen een meerprijs worden afgenomen. 
6.3 Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling van de volledige bedrag
van de reservering.
6.4 Vakantiehuis Zevenbeek factureert vooruit. Met mogelijkheid om in twee keer te betalen. 50% direct bij reservering en de andere 50% uiterlijk 14 dagen vóór aankomst.
6.5 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Vakantiehuis Zevenbeek heeft het recht de vergoedingen op enig moment aan te passen. Voor reeds bevestigde reserveringen blijft het afgesproken tarief van toepassing.
6.6 Indien de kosten van Vakantiehu is Zevenbeek na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen (energie, belastingen e.d.) heeft Vakantiehuis Zevenbeek het recht om de verhoogde prijs bij de huurder in rekening te brengen. De prijsverhoging zal maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen.
6.7 Indien Vakantiehuis Zevenbeek en huurder zijn overeengekomen om de huurder en/of andere gastendan blijft huurder hoofdelijk aansprakelijk voor het verschuldigde bedrag, eventuele schade en annuleringskosten.
6.8 Facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, het verblijf eerder aanvangt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
6.9 Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de huurder van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.10 Indien de huurder in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de huurder.

7. Ontvangst sleutel


7.1 De huurder krijgt, een week voor de aankomstdatum per mail of Whatsapp en na betaling van het volledige factuurbedrag, de beschikking over de code van een sleutelkluis waarin de huissleutel is opgeborgen. Deze code mag niet worden overgedragen aan derden en is alleen geldig voor de geboekte dagen. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500, onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van Vakantiehuis Zevenbeek. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.
Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, zullen op u worden verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek worden een redelijke periode bewaard .Maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

8. Huisregels
Weekend: vrijdag vanaf 15.00 uur tot maandag 10.00 uur
Midweek: maandag vanaf 15.00 uur tot vrijdag 10.00
Week: maandag 15.00 -maandag 10.00 uur of vrijdag 15.00 uur -vrijdag 10.00 uur.
8.1 Roken is in de accommodatie niet toegestaan.
Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
8.2 Het is niet toegestaan om feesten te organiseren in de accommodatie.
8.3 Het is niet toegestaan om, zonder onze schriftelijke toestemming, commerciële activiteiten in het vakantiehuis te laten plaatsvinden.
8.4 Het is niet toegestaan om content van pornografische en/of seksuele aard te maken in en
om de accommodatie.
8.5 Dagbezoek dient van te voren bij ons aangemeld te worden. Het is niet toegestaan dat het (dag)bezoek zonder overleg blijft overnachten. De huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die door hen, medehuurders of gasten is ontstaan.
8.6 Tussen 22:00 en 07:30 dient het stil te zijn in verband met omwonenden. Wij vinden het belangrijk dat onze buren geen overlast ondervinden van onze gasten en hun huisdieren in ons vakantiehuis. Houd hier aub rekening mee.
8.7 Huisdieren zijn alleen toegestaan als daar vooraf met de verhuurder afspraken over zijn gemaakt. Het is verboden om de honden in het bad of de douche een schoonmaakbeurt te geven In het bos woont een vaste groep reeën ,we vragen u dan ook uitdrukkelijk om hier heel voorzichtig mee om te gaan en te voortkomen dat uw huisdier de dieren in het bos
verstoren of najagen. Wij vragen u daarom om uw huisdier buiten het vakantiehuis op het gehele terrein aan te
lijnen. Behalve natuurlijk in het afgezette honden speelveldje. Graag zorgvuldig uitwerpselen opruimen.
8.8 Het is niet toegestaan om afval te laten slingeren.
8.9 Binnenshuis frituren of gourmetten/fonduen is niet toegestaan.
8.10 Openbaar dronkenschap en drugsgebruik zijn niet toegestaan.
8.11 Indien huurder zich niet houdt aan de huisregels dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden en kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
8.12 Buiten mag geen open vuur worden toegepast behalve in de vuurkorf mits er geen algemeen stookverbod geldt.
8.13 De huursom is inclusief eind-schoonmaak en inclusief redelijk gebruik van gas, water en elektriciteit. Inclusief Wifi , bed-, bad-, en keukenlinnen, kindermeubilair, bbq en haardhout. Maar exclusief toeristenbelasting en de kosten voor uw huisdier.
8.14. Barbecueën met de aanwezige bbq is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning
schoon achtergelaten te zijn, zo niet brengen wij 30 euro schoonmaakkosten in rekening).
8.15. Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
8.16. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldt (twee volwassenen en drie kinderen) is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. 
8.17. Het verplaatsen van kasten en bedden , linnengoed , evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan. Dit geldt niet voor serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.
8.18. Informeer ons zo snel mogelijk bij vermissing van voorwerpen uit de inventaris of beschadiging van meubilair en andere zaken. Zo kunnen we eventuele onvolkomenheden snel oplossen. Mochten er tijdens uw verblijf mankementen of problemen zijn, laat het ons direct weten, zodat wij er gelijk iets aan kunnen doen.
8.19. U mag maximaal drie auto’s parkeren op het erf van Vakantiehuis Zevenbeek. Tenten, caravans, campers en vouwwagens zijn alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Vakantiehuis Zevenbeek.
8.20. Het gebruik van drones is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan op het grondtuk van Vakantiehuis Zevenbeek.

9. Wijziging en annulering

9.1 Wij bevelen aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
9.2 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de gehele looptijd van de reservering. Indien huurder het gebruik van de accommodatie eerder beëindigt dan de overeengekomen data heeft huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de kosten, tenzij anders overeengekomen.
9.3 Indien de reservering wordt geannuleerd zijn mogelijk annuleringskosten verschuldigd. De
annuleringskosten zijn als volgt: 

Meer dan 30 kalenderdagen voor de aankomstdatum: geen annuleringskosten
15 – 30 kalenderdagen voor de aankomstdatum: 25% van de totale reservering
8 – 14 kalenderdagen voor de aankomstdatum: 50% van de totale reservering
4 – 7 kalenderdagen voor de aankomstdatum: 75% van de totale reservering
0 – 3 kalenderdagen voor de aankomstdatum: 100% van de totale reservering

9.4 Indien huurder binnen 24 uur na de overeengekomen datum en zonder nadere kennisgeving niet gearriveerd is, wordt dit beschouwd als een annulering.
9.5 Huurder kan een reservering alleen overdragen aan een andere persoon indien dit schriftelijk is overeengekomen met Vakantiehuis Zevenbeek en na het toesturen van de benodigde gegevens van een nieuwe huurder. Ook voor aanvullende gasten geldt dat in (schriftelijk) overleg kan worden gewijzigd.
9.6 Vakantiehuis Zevenbeek behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van reden afwijkende reserveringen, bijvoorbeeld omdat deze geen recreatief karakter hebben, te weigeren of aanvullende voorwaarden te stellen.
9.7 Vakantiehuis Zevenbeek is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien deze ontbinding wordt gerechtvaardigd door het ontstaan van nieuwe of gewijzigde omstandigheden die het voortzetten van de overeenkomst onwenselijk dan wel onmogelijk maken.

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen in overleg met Vakantiehuis Zevenbeek. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen zoals een
pandemie, rampen, brand of overheidsmaatregelen.
10.2 Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten worden onmiddellijk opeisbaar.\

11. Aansprakelijkheid schade


11.1 Vakantiehuis Zevenbeek is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
11.2 Vakantiehuis Zevenbeek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
11.3 Vakantiehuis Zevenbeek is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van elektronische communicatie, waaronder maar niet gelimiteerd tot, niet-aflevering, beschadiging van gegevens, manipulatie, onderschepping door derden of overbrengen van virussen. 
11.4 Huurder en/of gasten van de accommodatie zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om degehuurde accommodatie
11.5 Huurder en/of gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van het inventaris van de accommodatie of de accommodatie zelf. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons. Eventuele schade dient door de huurder en/of gasten onmiddellijk gemeld te worden aan Vakantiehuis Zevenbeek. Schade dient per direct te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat de schade niet ontstaan is door schuld van de huurder en/of gasten.

11.6 Vakantiehuis Zevenbeek is niet aansprakelijk voor het verlies van persoonlijke eigendommen van huurder en/of gasten in de accommodatie.
11.7 Indien de huurder en/of gasten overlast veroorzaken van welke aard dan ook of wangedrag vertonen dan kan Vakantiehuis Zevenbeek de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden. De huurder heeft hierbij geen recht op restitutie van de huurprijs.
11.8 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis.
11.9 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.

12. Intellectueel eigendom

12.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Vakantiehuis Zevenbeek aan huurder ter beschikking gestelde afbeeldingen, content en documentatie tijdens de duur van de overeenkomst berusten bij Vakantiehuis Zevenbeek. Het is huurder nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en media te verveelvoudigen, openbaar
te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. 
12.2 Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
12.3 Bij inbreuk komt Vakantiehuis Zevenbeek een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

13. Bijzondere bepalingen

13.1 Vakantiehuis Zevenbeek of een door Vakantiehuis Zevenbeek aangewezen partij heeft te allen tijde toegang tot de accommodatie bij noodgevallen of in het geval van reparaties. Indien mogelijk zal dit vooraf met de huurder worden afgestemd dan wel aangekondigd. 
13.2 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

14. Klachten
14.1. Ondanks onze zorg, is het mogelijk dat u een klacht of suggestie heeft.
Geef deze tijdig aan ons door zodat wij er direct en eventueel nog tijdens uw verblijf iets aan
kunnen doen. Klachten die pas bij of na vertrek gemeld worden, kunnen niet meer in
behandeling worden genomen.
14.2 Huurder is verplicht om klachten over het aanbod en betalingen binnen 14 kalenderdagen
na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Vakantiehuis
Zevenbeek. Zij streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen inhoudelijk op klachten te
reageren.

14.3 Huurder is verplicht om klachten over het verblijf per direct na het ontstaan van de klacht
schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Vakantiehuis Zevenbeek. Zij streeft ernaar
binnen 14 kalenderdagen inhoudelijk op klachten te reageren.
14.4 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

15. Geschillenbeslechting

15.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van
toepassing.
15.2 Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
15.3 Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Vakantiehuis
Zevenbeek is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.
15.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens Vakantiehuis Zevenbeek en betrokken derden 12 maanden.

Wat vragen wij van u? Bij vertrek:
1. Het huis graag bezemschoon achterlaten
2. Dekbedovertrekken en linnengoed bij de voordeur leggen.
3. Vaatwasser leeg en alle vaat schoon weer in de kasten.
4. Koelkast, oven ,vriezer , wasmachine, droger , bbq en vuilnisbakken leeg achterlaten.
5. In Haaksbergen geldt een afval scheidingsregeling. De huurder dient zorg te dragen voor
afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers in de keuken (*restafval en plastic
afval) en in de fietsenschuur. Glas, papier en metaal in de daarvoor bestemde bak bij de
afvalcontainers in de fietsenschuur.
6. Bij gebruik van de houtkachel en-/of barbecue deze schoon maken voor
vertrek.
7. Lampen en airco uitschakelen.
8. Ramen dicht.
9. Huisdeur en achterdeur op slot.
10. Sleutel in de sleutelkluis.